Onteigeningsadvies

Het kan gebeuren dat de overheid uw grond wil overnemen voor de aanleg van wegen, natuurgebieden, industrieterreinen of woningbouw. Als de vrijwillige onderhandelingen over de koop niet slagen, kan de overheid uw grond onteigenen. U komt dan ongewild in een proces terecht waarbij strategische stappen en een aantal moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Om het hoogste resultaat met de beste voorwaarden te behalen is expertise nodig. Hendriks Agrarische Makelaardij heeft kennis van zaken en kan u adviseren en bijstaan in de onderhandelingen. Wilt u meer informatie ontvangen over onteigeningsadvies bij Hendriks Agrarische Makelaardij? Neem gerust contact met ons op.

Wij wijzen u op de vele valkuilen die een onteigening met zich meebrengt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en met een gerust hart tot zaken kunt komen.

Wij kunnen u bijstaan op de volgende onderdelen:

Schadeloosstelling beoordelen

De gemeente is verplicht om in eerste instantie langs minnelijke weg met u tot overeenstemming te komen omtrent de koop van uw grond, woning en/of bedrijfsruimte. De gemeente moet u hiervoor een financiële aanbieding doen (de schadeloosstelling). De overheid is verplicht alle directe schade als gevolg van de onteigening te vergoeden. Uw vermogen en inkomenspositie moeten gelijk zijn aan wat u had vóór de onteigening. Dit is geregeld in de Onteigeningswet.

Overeenkomst opstellen

Samen met u stellen we een uitgebreide schadeloosstellingsberekening op. Deze schadeloosstelling zullen wij zo goed mogelijk onderbouwen. Die toetsen we vervolgens aan schadeloosstelling die wordt uitgebracht door de onteigenaar. Hierin komen onder andere de vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade aan de orde. In overleg met de onteigenaar onderzoeken we of er tot een minnelijke overeenstemming kan worden gekomen.

Gerechtelijke fase

Als de partijen niet tot overeenstemming komen, dan wordt er bij de rechtbank geprocedeerd. In deze gerechtelijke fase bepaalt de rechtbank uiteindelijk of de onteigening door moet gaan en op welke wijze u als rechthebbende schadeloos moet worden gesteld. De rechtbank benoemt hiervoor een onafhankelijke deskundigencommissie. Tijdens de gerechtelijke procedure heeft u wel een onteigeningsadvocaat nodig.

Jurisprudentie

De onteigende heeft recht op een vergoeding van de volledige door hem gemaakte kosten van rechtsbijstand en bijstand door andere deskundigen, mits voldaan is aan de dubbele redelijkheidstoets: ‘het moet redelijk zijn dat de onteigende zich laat bijstaan door een rechtskundige en/of andere deskundige en de daarmee verband houdende kosten moeten redelijk zijn. Uitzonderingen hierop zijn wel mogelijk’. De wet geeft weinig regels over de hoogte van de schadevergoeding. Daarom moet met name op jurisprudentie een beroep worden gedaan: rechterlijke uitspraken die eerder in vergelijkbare gevallen zijn gedaan. Voor een acceptabele vergoeding is een grondige kennis van deze jurisprudentie onmisbaar.

Door het verkopen van woonobjecten, agrarische bedrijven en land gecombineerd met kennis van de onteigeningswetgeving en de daarmee samenhangende jurisprudentie, kunnen wij inschatten wanneer u het beste zaken kunt doen of adviseren wij u de juridische procedure in te gaan en een oordeel van de rechtbank te vragen.

Wij blijven u bijstaan tot de onherroepelijke uitspraak.